Taal en spelling

Wij besteden heel veel aandacht aan taal

In onze taalmethode, Taal in beeld, wordt elk leerjaar ruim aandacht besteed aan de taaldomeinen woordenschat, spreken/luisteren, schrijven (stellen) en taalbeschouwing. De leerstof is sterk gericht op het gebruiken van strategieën. De leerlingen leren hoe ze taal moeten gebruiken en welke mogelijkheden taal biedt, maar vooral welke taalvaardigheden hen daarbij kunnen helpen.

Afhankelijk van de situatie waarin ze zich bevinden, leren kinderen een passende keuze te maken uit de taalvaardigheden die ze beheersen. Het kunnen bepalen welke vaardigheden nodig zijn en deze vervolgens op de juiste manier toepassen, vormt de kern van de strategische aanpak die we de kinderen aanleren. Met deze werkwijze ontwikkelen de leerlingen taalcompetenties die hen in staat stellen om actief en bewust om te gaan met taal en ermee te communiceren.
 

Spellingsonderwijs

Spellingonderwijs wordt gegeven aan de hand van de methode Spelling in beeld. Spelling is een vaardigheid die ten dienste staat van de schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Spelling is dus een functionele activiteit en daarom worden aangeleerde spellingcategorieën zoveel mogelijk geïntegreerd in andere lessen, zodat onze leerlingen het belang van de spellinglessen ervaren. In de spellinglessen wordt gewerkt aan het spellingproduct; kinderen moeten zoveel mogelijk woorden correct spellen.

We vinden het echter evenzeer belangrijk dat de leerlingen een goede aanpak aanleren en dat we aan het spellingbewustzijn werken. Ook besteden we veel aandacht aan de ontwikkeling van het ‘spellinggeweten’ van de leerlingen.

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen de wil hebben om spellingvaardigheden in teksten en ander schriftelijk materiaal toe te passen.