Stichting Morgenwijzer

De Zilveren Maan is een Morgenwijzer school

  Morgenwijzer is een vernieuwende onderwijsorganisatie in Alphen aan
  den Rijn en het omringende Groene Hart met een eigen traditie en een
  eigen identiteit. Met negentien locaties biedt Morgenwijzer volop keuze 
  aan kinderen, ouders en leerkrachten. 

  Al onze scholen onderschrijven een aantal verbindende kernwaarden, al
  zijn zij vrij om daaraan een eigen 
invulling te geven. De rode draad die met al onze scholen is verweven, is verwoord in de naam:

Morgen      staat voor onze gerichtheid op de toekomst, met ruimte voor verschillende perspectieven. 
Wijzer         staat voor onze rol als gids en medereiziger; medewerkers, ouders en kinderen versterken elkaar om 
                       talenten tot wasdom te laten komen.
Wijzer         staat ook voor ontwikkeling; wij delen kennis, inzichten en vaardigheden om kinderen én 
                       medewerkers voor te bereiden op de toekomst.
Wij                staat voor ons allemaal; voor de gemeenschap van kinderen, ouders en medewerkers die binnen 
                       Morgenwijzer gelijkwaardig met elkaar samenwerken.

Drie opdrachten

Morgenwijzer heeft voor zichzelf drie opdrachten geformuleerd, die wij voor ogen houden bij de vormgeving 
van ons onderwijs en de inrichting van onze scholen.
  1. Morgenwijzer zegt 'ja' tegen leerlingen. Wij zoeken voor elk kind de weg naar een passende onderwijsplek. Wij zien het als onze opdracht om voldoende en uitdagend te differentiëren in het onderwijs, zodat al onze leerlingen hun ambities kunnen waarmaken;
  2. Wij bereiden leerlingen voor op hun plek in de maatschappij. Zij ontwikkelen kennis en vaardigheden, groeien als persoon en leren omgaan met anderen. Dat kunnen we niet alleen. We werken in vertrouwen samen met andere betrokkenen rondom het kind;
  3. Bij ons voelt iedereen zich welkom, ongeacht culturele of religieuze achtergrond. Wij vinden het belangrijk om verschillen in identiteit en geloof te bespreken en te waarderen. We gaan uit van gemeenschappelijke waarden, die per school of doelgroep verschillend vorm kunnen krijgen.

Vijf verbindende kernwaarden

Deze dienen als basis voor het onderwijs op al onze scholen, waarbij scholen vrij 
zijn om eigen accenten en speerpunten aan te brengen:
1. we stimuleren nieuwsgierigheid, creativiteit en een onderzoekende houding;
2. we maken ruimte om talenten te ontdekken en in te zetten;
3. we zien de natuur en de omgeving als inspiratiebron om van en in te leren;
4. we zien het hele kind en zijn er voor alle kinderen;
5. we hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze kinderen.

Identiteit Morgenwijzer

Morgenwijzer heeft momenteel zowel scholen met een katholieke als met een openbare achtergrond. 
Bestuurlijk stappen wij dus over de grenzen van de traditionele denominaties heen. Op schoolniveau blijven 
deze grenzen gehandhaafd. Elke school vormt een eigen gemeenschap met een identiteit die enerzijds 
wordt gevormd door haar historie en traditie en anderzijds door de tijdgeest van dit moment. De eigenheid 
hangt nauw samen met de mensen die er werken, de ouders en leerlingen die zich aan de school hebben 
verbonden en de omgeving waarvan de school deel uitmaakt. Gezamenlijk wordt bepaald wat belangrijk is: 
de waarden en normen die het gedrag binnen de school richting geven en de uitingen daarvan in symbolen, 
gebruiken en vieringen die de verbondenheid versterken.

Alle Morgenwijzerscholen zijn te herkennen aan:
  • Actief burgerschap: wij bereiden onze kinderen voor op een actieve rol in de samenleving waaraan zij als verantwoordelijke en betrokken burgers deelnemen. 
  • Vernieuwing: wij zijn een zichzelf vernieuwende organisatie met scholen die versterken wat goed is en veranderen wat beter kan. 
  • Openheid en vertrouwen: wij zijn er voor elkaar als dat nodig is, wisselen kennis en ideeën uit en bieden ruimte aan diversiteit.
  • Maatwerk: wij denken in mogelijkheden om tot een passende oplossing te komen voor ieder kind, en betrekken daarbij de talenten van het hele team. 
  • Thuis in de wereld: onze scholen vormen geen gesloten gemeenschap, maar richten zich nadrukkelijk op samenwerking.

Lees meer over de Stichting Morgenwijzer

 

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.